Välkommen till årsmöte!

Då var det snart dags för årets årsmöte, onsdag 12/6 kl.18:00
Vi får bl.a. ta del av verksamhetsberättelsen för året samt kommande års verksamhetsplan.
Vi bjuder så klart på kaffe!

Då var det snart dags för årets årsmöte.
Vi får bl.a. ta del av verksamhetsberättelsen för året samt kommande års verksamhetsplan.
Vi bjuder så klart på kaffe!

Här finner du verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för den gångna säsongen samt budget för den kommande säsongen.

16 § Förslag till ärenden
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


Preleminär dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) fyra ledamöter i styrelsen (halva antalet ledamöter väljs på ett år, halva på två)
c) sammankallande och ledamöter i klubbens kommittéer, (halva antalet ledamöter väljs på ett år, halva på två)
d) två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
e) en revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år; i detta val får styrelsen inte delta
f) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till sammankallande
g) eventuella ombud till möten där föreningen har rätt att representera.
13. Övriga frågor

Välkomna!
/Styrelsen

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Senaste nyheterna