Välkomna till årsmöte!

Selånger SK Bandy kallar sina alla medlemmar till årsmöte.
När: 23/6 kl.18:30 (Tisdag)
Plats: Selångerrummet, Gärdehov.

Med anledning av Corona pandemin planerar vi att genomföra årsmötet utomhus. Skulle vädret göra det omöjligt flyttar vi in till en större lokal där det finns goda möjligheter att sprida ut oss.

Verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse kommer att finnas här på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Snabblänk till dokumenten.

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år 
b) fyra ledamöter i styrelsen (halva antalet ledamöter väljs på ett år, halva på två) 
c) sammankallande och ledamöter i klubbens kommittéer, (halva antalet ledamöter väljs på ett år, halva på två) 
d) två styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
e) en revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år; i detta val får styrelsen inte delta 
f) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till sammankallande 
g) eventuella ombud till möten där föreningen har rätt att representera. 
13. Övriga frågor  

/Styreslen

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter